V súlade so znením školského zákona č. 245/2008, § 28 (7) pís. a) rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, navštevujúce materskú školu príspevok v MŠ neuhrádza, ak je dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a § 28 (7) pís. b) sa poplatok neuhrádza v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. Závažným dôvodom je aj pandémia COVID – 19, počas ktorej bola prevádzka prerušená, popr. deti zostali doma, ktorých rodičia z obavy o ich zdravie nechali doma.

Obdobne ako pri materských školách príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov uhrádzaných zákonnými zástupcami v  ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ sa neuhrádza počas prerušenia prevádzky.

V prípade, že úhrady, ktoré budú prichádzať na účet príslušnej školy a školského zariadenia, z titulu trvalého príkazu zákonného zástupcu v banke alebo budú pripísané na účet z iného dôvodu, tieto finančné prostriedky budú zúčtované k 31. 12. 2021 a vrátené v príslušnej výške na účet, z ktorého boli prijaté.

 

 

                                                                                        Ing. Iveta Rušinová, v.r.

                                                                                         primátorka mesta