NFP - nenávratný finančný príspevok je vo výške 190 400 eur. 

Terénna opatrovateľská služba je na pleciach samospráv. Jej financovanie stojí mestá a obce dosť finančných prostriedkov. Zabezpečiť dostatok opatrovateliek v teréne a aj ich zaplatiť je náročné. Práve projekt mesta Krompachy má pomôcť po dobu 24 mesiacov vykryť mzdy opatrovateliek.

Cieľom projektu je zabezpečiť a zvýšiť dostupnosť terénnej opatrovateľskej služby. Tá výraznou mierou pomáha predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení, resp. ich zotrvania v prirodzenom domácom prostredí. Ďalším prínosom je udržanie a rozšírenie zamestnanosti v meste Krompachy. Spolu 12 mestských opatrovateliek tak bude môcť svoju prácu vykonávať na plný pracovný úväzok a poskytovať opatrovateľské služby našim seniorom, ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách.

Projekt z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je financovaný z operačného programu Ľudské zdroje.

Mesto Krompachy už 18 rokov poskytuje opatrovateľskú službu osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Ide najmä o pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Táto služba sa poskytuje v zmysel zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácom prostredí, ako aj v bytoch osobitného určenia, ktoré mesto vyčlenilo pre poskytovanie opatrovateľskej služby - Dom s opatrovateľskou službou. Pre potreby občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom bola v roku 2017 zriadená požičovňa zdravotných pomôcok, ktorá sa nachádza v Dome s opatrovateľskou službou. Ide o podpornú sociálnu službu. Na území mesta Krompachy sa opatrovateľská služba poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Terénnu opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto Krompachy prostredníctvom 12 opatrovateliek.

Súčasťou balíka sociálnych služieb zo strany mesta Okrem požičovne zdravotných pomôcoaj služby práčovne. Počas pracovných dní v čase poskytovania opatrovateľskej služby. Táto služba je dostupná pre prijímateľov opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou, pričom v rámci úkonov starostlivosti o svoju domácnosť má klient zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva.

Mesto Krompachy v rámci ponuky poskytovania sociálnych služieb myslí aj na zabezpečenie stravovania seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Od roku 2009 kedy boli prijaté prvé Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov mesto finančne prispieva na stravu občanom s nízkymi príjmami. Cieľom poskytnutia príspevku je podporiť obyvateľov v dôchodkovom veku a zdravotne handicapovaných obyvateľov a ponúknuť im dostupné zdravé stravovanie. Poskytnutie príspevku je dobrovoľná, nenároková sociálna pomoc mesta, vo výške schválenej v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.

Dodajme, že Mesto Krompachy prevádzkuje aj Denné centrum seniorov. Zriadené je v bývalom klube dôchodcov.