Výberové konanie sa uskutoční dňa

8.10.2021 o 10:00 hod.

v priestoroch „Komunitné centrum“ , Družstevná č.4, 053 42 Krompachy.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: „Ľudia a perspektíva“ OZ, r.s.p., Družstevná č. 4, 053 42 Krompachy. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5.10.2021 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum; Družstevná ulica č. 4, 053 42 Krompachy.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 15.10.2021.

Podrobné informácie o vyhlásenom výberovom konaní (požadované doklady, kvalifikačné predpoklady, výberové kritéria, rámcový opis pracovných činností) sú v prílohe článku.

 

Upozornenie:

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.