Adresný zber sme začali realizovať začiatkom tohto roka. Každý kto sa zapojí do tohto zberu má nárok na úľavu z poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad podľa vopred určených podmienok. Po ôsmych mesiacoch prichádzame s malým zhodnotením nášho úsilia, ktoré však žiaľ neprináša dostatočný efekt. 

Najmä čo sa týka bytových domov, musíme konštatovať, že sa projekt neujal. Z rodín, ktoré bývajú v bytových domoch (činžiakoch) sa za osem mesiacov zapojilo iba sedem rodín a spolu vyzbierali 53 vriec plastov a 12 vriec skla, za čo im samozrejme ďakujeme. Príčinu neúspechu vidíme v obmedzených možnostiach skladovania triedených odpadov v bytoch do termínu zberu, ale aj v celkovom nezáujme občanov o túto ekologickú otázku. Pohodlnejšie triedenie je zabezpečené prostredníctvom 1100 l nádob, ktoré sú umiestnené pri jednotlivých bytových domoch. To však zatiaľ nevieme pre potreby adresného zberu evidovať.

V spôsobe zberu triedeného odpadu od rodinných domov sa nemenilo nič, pridala sa len evidencia. Tá nám ukázala ako sa jednotlivé domácnosti (v našej evidencii podľa orientačného čísla domu) zapájajú do triedeného zberu. Výsledky ukázali, že percento zapojenia je dosť vysoké v priemere je to 74 % z monitorovaných ulíc, avšak mnohé rodiny sa zapájajú len sporadicky a nie na pravidelnej báze. 100 % dosiahla napr. ulica Lesnícka. Najviac vriec plastov na domácnosť v priemere nazbierali na ulici Stará cesta pri zapojení 70 % domácností. Čo sa týka skla, tam sú výsledky slabšie. Priemer na domácnosť za sledované obdobie osem mesiacov je pol vreca.  Predpokladáme, že viacerí obyvatelia rodinných domov využívajú na zber skla zvony pri bytových domoch. To však spôsobuje, že zvony sú preplnené a ľudia z bytových domov nemajú kam sklo ukladať. Týmto preto apelujeme na obyvateľov rodinných domov, aby rešpektovali vrecový zber skla.

Podrobné výsledky si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

Mesto, vzhľadom na vynakladané finančné prostriedky, do konca roka zváži, či bude pokračovať v tomto projekte.