1. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ekonomický smer výhodou.

2. Iné kritéria a požiadavky:

- bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- ovládanie práce s PC (Microsoft Office) s doložením certifikátu (ak je k dispozícii),

- znalosť vecne príslušnej legislatívy najmä:

  • v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu, a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
  • v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy, najmä zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.,
  • v oblasti miestnych daní a ich správe, najmä zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
  • v oblasti hospodárenia s majetkom obcí, najmä zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.,
  • v oblasti regionálneho rozvoja, najmä zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z. n. p.,

- všeobecný prehľad právnych predpisov – Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Správny poriadok, Katastrálny zákon,

- organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách,

- odborná prax v oblasti verejnej správy výhodou,

- prax na riadiacej pozícii výhodou.

3. Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- profesijný životopis v štruktúrovanej forme, vrátane čestného prehlásenia o pravdivosti údajov uvádzaných v životopise,

- motivačný list,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE - vedúci oddelenia majetku a regionálneho rozvoja“ v lehote do 17.9.2021 do 12.00 hod. na adresu: Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

V uvedenom termíne musí byť žiadosť a požadované doklady doručené Mestu Krompachy. Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

5. Výberové konanie:

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou a pohovorom.

6. Platové podmienky:

v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; tarifný plat v rozsahu 1 300 – 1 900 Eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe a osobného príplatku + odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh.

7. Charakteristika pracovnej pozície:

Postavenie vedúceho zamestnanca, vedúceho oddelenia; náplň činností oddelenia majetku a regionálneho rozvoja je zverejnená na webovom sídle Mesta Krompachy www.krompachy.sk (organizačná štruktúra).

8. Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: október 2021 

 

Ing. Iveta Rušinová v. r.

primátorka mesta