POZVÁNKA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

29. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,

ktoré sa uskutoční

dňa 21. júla 2021 (streda) o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadania MsZ.
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  4. Voľba návrhovej komisie.
  5. Schválenie finančnej spoluúčasti pre projekt: Regenerácia vnútroblokov sídliska JUH v Krompachoch s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene
  6. Schválenie žiadosti o NFP „Rozvoj a podpora dostupnosti poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy“.
  7. Záver.

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v.r.