Výberové konanie sa uskutoční dňa 18/06/2021

o 10:00 hod. v priestoroch

 „Komunitné centrum“ , Družstevná č.4,  053 42 Krompachy

 

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:  „Ľudia a perspektíva“ OZ, r.s.p.,  Družstevná č.4, 053 42 Krompachy. Záujemcovia označia obálku NP KS MRK.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14/06/2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

  • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
  •  potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu, preukázateľne e-mailom (v prípade potreby aj mobilným telefónom, telefónom zaznamenávajúcim volané čísla a pod.).

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum; Družstevná č. 4, 053 42 Krompachy.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/07/2021.

Ďalšie podmienky vyhláseného výberového konania sú uvedené v prílohe - Oznam o výberovom konaní.