Podľa údajov z Oddelenia majetku a regionálneho rozvoja MsÚ, aktuálne je na území mesta prihlásených 286 psov. Ďalší 19 majitelia psov už podali daňové priznanie. Priebežne sa ozývajú aj správcovia jednotlivých bytových domov, ktorí hlásia skutkový stav v danom paneláku.

Pri nahlásení psa do evidencie a zaplatení poplatku v pokladni dostane majiteľ psa vrecká na výkaly.

Mesto oceňuje zodpovedný prístup obyvateľov, korí si zákonnú povinnosť splnili a psa do evidencie prihlásili. Zároveň vyzýva aj ostatých majiteľov psov, ktorí tak ešte neurobili, aby čo najskôr svojho psa prihlásili.

Problematika psov na území mesta je pomerne široká. Téma odznela aj na ostatnom rokovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 28. apríla. 2021. Poslanci schválili všeobecno-záväzné nariadenie mesta č. 4/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Mestské nariadenie okrem iného definuje miesta, kde je voľný pohyb psa, ako aj vstup so psom, zakázaný. Obe vymedzujú tabuľky s grafickým zobrazením siluety psa v červenom preškrtnutom kruhu. Majitelia by mali tieto tabuľky rešpektovať.

Práve voľný pohyb psa je problémom, na ktorý upozorňujú aj samotní obyvatelia mesta. Pes, ktorý sa bez majiteľa voľne pohybuje, môže byť ohrozením pre iných ľudí. Majiteľovi, ktorý nezabezpečí, aby sa zviera netúlalo po meste, hrozia nie malé postihy.

Skúsenosti s voľne pohybujúcimi sa psami má aj Mestská polícia v Krompachoch. V takýchto prípadoch upozorní majiteľa psa na to, aby si ho zabezpečil, aby sa „netúlal“. Pri opakovanom upozornení nasleduje bloková pokuta priamo na mieste, maximálne do výšky 30 eur. Ak ani to „nepomôže“, polícia odstúpi vec na riešenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Spišskej Novej Vsi, ktorá je príslušná zo zákona konať. Sankcia pri správnom konaní je už omnoho vyššia, od 650 eur. V krajnom prípade dochádza aj k odňatiu psa.  

Problémom sú aj výkaly, ktoré po svojich miláčikoch niektorí nezodpovední majitelia nechávajú na ulici. Majiteľ alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov. Bezodkladne po znečistení verejného priestranstva ich odpratať. Výkaly sa vhadzujú do nádob na komunálny odpad, resp. košov označených symbolom na psie výkaly.