Materskú školu na Hlavnej ulici v aktuálnom školskom roku navštevuje 92 detí, z toho 28 detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Podľa novej platnej legislatívy môže zákonný zástupca požiadať o predĺženie povinného predškolského vzdelávania riaditeľku MŠ, ktorá rozhodnutím vydá súhlas. K tejto žiadosti rodič predloží súhlas pediatra a CPPPaP (Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie).

Približne 25-26 detí pôjde do školy a na ich miesto budú prijaté nové deti. Podmienky prijatia sú zverejnené na  webovej stránke materskej školy.

Obsadenosť materskej školy na ZŠ a MŠ Maurerova ulica v aktuálnom školskom roku 2020/2021 je 76 detí z toho 31 predškolákov, ktorí budú v šk. roku 2021/2022  plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

V školskom roku 2021/2022 je možnosť prijať na predprimárne vzdelávanie 40 detí, ktoré sú narodené do 31.8.2019. Uprednostnené sú deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku k 31.8.2021, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Viac o podmienkach zápisu detí na predprimárne vzdelávanie nájdete na webových sídlach škôl.