Zápisy prebiehali v dopoludňajších hodinách. V Základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici zapísali spolu 41 detí. Z toho 24 chlapcov a 17 dievčat.

V blížiacom sa novom školskom roku nastúpi do prvého ročníka v Základnej škole na Zemanskej ulici 36 detí. Z tohto počtu zapísaných má jedno dieťa odklad a škola zaevidovala aj jednu žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí.

Najviac detí bolo zapísaných v Základnej škole na ulici SNP. Rodičia tu zapísali spolu 52 detí. Z uvedeného počtu sú dve deti so zdravotným postihnutím.

Napriek pomerne vysokému počtu zapísaných detí na povinnú školskú dochádzku, aj napriek vyrozumeniam terénnych asistentov mesta Krompachy a pracovníčok Komunitného centra na Hornádskej ulici, si túto zákonnú povinnosť nesplnilo ešte 21 rodičov detí. Tí budú mať možnosť zápisu v dodatočnom termíne.

Na základe údajov z evidencie obyvateľstva počet detí, ktoré dosiahli vek 6 rokov a platí pre nich zákonná povinnosť na povinnú školskú dochádzku, je 130. Do počtu zapísaných detí patria aj deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.