V súčasnom období sa do popredia dostáva problém, ktorý sa týka tej časti obyvateľov mesta, ktorí prepadli sociálnou sieťou a sú plne odkázaní na sociálnu pomoc. Občanom v sociálnej núdzi poskytuje prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Na území mesta je veľký počet osôb, ktoré z ekonomických, rodinných alebo iných dôvodov stratili bývanie a ktoré sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi.

Z uvedeného dôvodu sa mesto Krompachy rozhodlo zriadiť zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň. Toto sociálne zariadenie je prevádzkované od roku 2007. Zariadenie je situované v lokalite Stará Maša, v budove ktorá je vo vlastníctve mesta a preto dostalo pomenovanie „Maška“. Kapacita zariadenia je 7 osôb.

Nocľaháreň je organizačne začlenená pod oddelenie Organizačno-správne a sociálnych vecí. Za chod zariadenia zodpovedá poverený odborný zamestnanec tohto oddelenia. Prevádzku zabezpečujú traja zamestnanci, ktorí sú v tomto zariadení zamestnaní v rámci inštitútu „chránené pracovisko“.  Aj zamestnávaním zdravotne znevýhodnených občanov sa mesto snaží zmierniť negatívne dôsledky, ktoré so sebou prináša obmedzená možnosť zamestnať sa.

V nocľahárni sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo a utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.

V rámci možností zlepšenia kvality života občanov, mesto v spolupráci s rôznymi charitatívnymi organizáciami a cirkvami pôsobiacich na území mesta organizuje rôzne posedenia a stretnutia v zariadení, či už počas Vianoc, Veľkonočných sviatkov ale aj počas rôznych príležitostí.

Klienti tohto zariadenia majú k dispozícii 3 izby, hygienické zariadenie a kuchynku, kde si môžu pripravovať jedlo.

Prevádzková doba nocľahárne je od 18:00 – 6:00 hod., upravuje sa podľa aktuálnych klimatických podmienok. V súčasnosti v čase vyhláseného zákazu vychádzania je nocľaháreň v prevádzke počas celého dňa.

Výška úhrady za sociálnu službu je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Krompachy č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.

Pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá je v hmotnej núdzi je úhrada stanovená na 0,66 €. Pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá nie je v hmotnej núdzi je úhrada 1,50 € a pre fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Krompachy je výška úhrady vo výške 2,00 €.

 

Kontaktná osoba: PhDr. Imrich Papcun

Tel. kontakt: 053/419 22 30 

e-mail: imrich.papcun@krompachy.sk