Počet sčítaných obyvateľov mesta má dopad na financovanie mesta na obdobie budúcich desiatich rokov, pretože údaje, ktoré sa sčítaním obyvateľov získajú, tvoria základ pre výšku podielových daní, ktoré dostane mesto od štátu. Myslíme teda aj na naše deti a budúcu generáciu, ktorá bude žiť v Krompachoch. Podielové dane tvoria podstatnú časť rozpočtu mesta, z ktorého následne mesto zabezpečuje služby pre obyvateľov a zveľaďuje mesto (školy, škôlky, sociálne služby, kultúra, šport, miestne komunikácie, parkoviská, verejné priestranstvá a zeleň, osvetlenie, nakladanie z odpadmi a i.).

Preto je dôležité, aby sa sčítali všetci obyvatelia a nevnímali sčítanie len ako zákonnú povinnosť, ale aj ako záväzok voči svojmu mestu a jeho obyvateľom.

Vážení občania,

nezanedbajte sčítanie a venujte zopár minút svojho času, aby ste sa tak v konečnom dôsledku Vy a Vaše deti mohli dostať k lepším službám v svojom meste a lepšie sa v ňom cítili.

Apelujeme na:

  • rodičov - zákonných zástupcov, aby samostatne sčítali svoje neplnoleté deti,
  • obyvateľov, aby informovali svojich blízkych, ktorí žijú v zahraničí a majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, o povinnosti sčítať sa, prípadne pomôcť im sčítať sa,
  • obyvateľov, aby pomohli svojim blízkym, ktorí majú problém s elektronickým sčítaním,
  • obyvateľov, aby sa v okruhu svojich blízkych a známych (rodina, známi, susedia, kolegovia) informovali o tom, či sa už sčítali a v prípade potreby im pomohli so sčítaním.

Ďakujeme za spoluprácu.

Upozornenie: Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Obyvateľ, alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý si nesplní povinnosť sčítania sa dopustí správneho deliktu za ktorý je pokuta vo výške od 25 do 250 eur za každú nesčítanú osobu.