Cieľom mesta je finančne podporiť túto skupinu obyvateľov a ponúknuť im dostupné zdravé stravovanie. Príspevok na stravovanie je dobrovoľná, nenároková pomoc mesta, vo výške schválenej v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.

V roku 2020 boli schválené nové Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov s cieľom poskytnúť príspevok väčšiemu počtu občanov a vo vyššej výške. Zásady umožňujú poskytnúť finančný príspevok aj stravníkom, ktorí odoberajú stravu aj z iných reštauračných zariadení, nie len zo školských jedálni.

Záujemca o príspevok na stravovanie podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad v Krompachoch pričom zároveň musí záujemca spĺňať tieto podmienky:

  • trvalý pobyt na území mesta Krompachy,
  • je poberateľom  starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku,
  • výška príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 2,1 násobok životného

Príspevok sa však neposkytne žiadateľovi, ktorý má nevyrovnané finančné záväzky voči mestu (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.).

Výška príspevku na jeden obed je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima nasledovná:

  • 1,00 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,7 násobok životného minima alebo sa mu rovná,
  • 0,50 €;  ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v rozmedzí od 1,7001 násobku do 2,1 násobku životného minima vrátane.

 Suma jednotlivých príjmových pásiem k 1.7.2020.

Jedna plnoletá fyzická osoba

Násobok ŽM

Príjem žiadateľa do

Príspevok na obed

1,7

365,21 €

1,00 €

2,1

451,14 €

0,50 €

 

Dvojica bez detí

Násobok ŽM

Príjem žiadateľa do

Príspevok na obed

1,7

619,99 €

1,00 €

2,1

765,87 €

0,50 €

 

Aktuálne možnosti stravovania pre dôchodcov v meste Krompachy:

Reštauračné zariadenie Stravná jednotka Rozvoz Poznámka
ZŠ s MŠ Maurerova 2,33 € nie pozastavené
ZŠ Zemanská 3,15 € nie  
Reštaurácia Melódia 4,20 € áno / 4,50 €  
Reštaurácia Galéria

4,20 € / vlastný obedár

4,50 / zabalená strava

nie  
Penzión PILLER Kaštieľ 4,20 € nie  
Catering ALL inclusive 4,50 € áno  
Pizéria Bandži 4,50 € áno  
Gymnázium   nie pozastavené

 

Bližšie informácie k možnosti poskytnutia príspevku Vám poskytnú zamestnanci Mestského úradu:

Bc. Lucia Triščová lucia.triscova@krompachy.sk

PhDr. Imrich Papcun imrich.papcun@krompachy.sk

Telefonický kontakt: 053 419 22 30