Od októbra 2018  je mesto zapojené do národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK“, ktorý realizuje   Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  V súčasnosti prebieha II. fáza projektu, ktorá trvá do konca roka 2021. V rámci projektu mesto  zamestnáva 3 pracovníčky, ktoré zabezpečujú prevádzku KC a to na pozíciách: odborný garant, odborný pracovník, asistent odborného pracovníka.

Na realizáciu projektu je poskytnutý nenávratný finančný príspevok na celkovú cenu práce a na ostatné výdavky v paušálnej sume. Prevádzka kancelárie je financovaná z prostriedkov mesta, ako finančná spoluúčasť v rámci projektu.

 

KC predstavuje otvorený priestor na stretávanie sa ľudí, poskytuje predovšetkým programy zamerané na aktuálne potreby a problémy miestnej komunity a zároveň je bezpečným priestorom pre stretávanie sa a rozvoj celej komunity. Jeho úlohou  je poskytovať sociálne služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti vlastnej pomoci. Jedná sa o občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením a má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Výhodou je, že KC sa nachádza v blízkosti komunity, pre ktorú vykonáva svoju činnosť, čo má pozitívny dopad na jeho aktívne využívanie.  Klientmi komunitného centra sú:

  • deti predškolského veku (3-6 rokov),
  • deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky (7-16 rokov),
  • mládež a mladí dospelí (16-21 rokov),
  • dospelí, rodiny a seniori.

KC v súčasnosti eviduje 356 klientov a v rámci svojej činnosti aktívne spolupracuje s mestským úradom, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, miestnou občianskou poriadkovou službou, úradom práce sociálnych vecí a rodiny, so školami a školskými zariadeniami, s centrom voľného času a občianskymi združeniami.       

V KC je klientom poskytované základné sociálne poradenstvo (poskytovanie základných informácií pri vybavovaní sociálnej pomoci), poskytovanie materiálnej pomoci (zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi), v spolupráci s potravinovou bankou je KC nápomocné pri poskytovaní potravinovej pomoci.

Dospelým klientom poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo  v otázkach pracovného poradenstva, riešenia krízových situácií, v oblasti starostlivosti o dieťa, v oblasti zdravia, financií, či bývania. Pomáhame im s poradenstvom pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, s asistenciou pri vypisovaní poštových poukážok a šekov, žiadostí do zamestnania a životopisov.  

KC je zamerané aj na zmysluplné trávenie voľného času. Na dennej báze realizujeme s deťmi záujmové aktivity so zameraním na rozvoj kreatívnych, umeleckých a tvorivých zručností (skupinové hry s deťmi, maľovanie, vystrihovanie, modelovanie). Všetky tieto voľnočasové aktivity sú zamerané na šport, kultúru, umenie a vzdelávanie.  V rámci pomoci pri príprave na školské vyučovanie pomáhame deťom s domácimi úlohami a prostredníctvom počítačov a interaktívnej tabule ich vedieme k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti s cieľom rozvíjať kompetencie detí vo všetkých oblastiach detskej osobnosti, zvýšiť ich všeobecnú vzdelanostnú úroveň.

Prostredníctvom preventívnych programov sa KC zameriava na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi u detí a mládeže (prednášky o šikane, sexuálnej výchove, drogovej závislosti,  o ochrane zdravia, kriminalite, o omamných a psychotropných látkach, gamblingu a internetovej závislosti). V KC sú realizované aj besedy zamerané na osvetové a poradenské programy v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti, bývania, riešenia konfliktov.

Každý mesiac sú realizované komunitné aktivity, ktoré sú momentálne z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a núdzového stavu  pozastavené. Tieto aktivity sú zamerané na zvýšenie kultúrnej úrovne obyvateľstva a kultiváciu vzájomného spolunažívania, na podporovanie súdržnosti komunity a upevňovanie ich  vzťahov.

V čase prvej vlny pandémie bol zakúpený  šijací stroj a činnosť KC sa rozšírila aj o šitie rúšok, ktoré sú pravidelne distribuované obyvateľom MRK. Doposiaľ  ich bolo ušitých približne 5000 ks. Šijací stroj bol zakúpený  z finančných prostriedkov, ktoré sme nadobudli za natáčanie reklamného spotu so zameraním na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám, ktorého sme sa zúčastnili v Bratislave.

KC je nápomocné aj počas mimoriadnych situácií. V novembri 2019, kedy sa zrútila strecha jedného z obytných domov na Hornádskej ulici, bola v KC počas piatich dní poskytovaná pomoc rodinám s deťmi   (ubytovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, teplé jedlo). V  októbri 2020 počas záplav na Hornádskej ulici, boli pracovníčky KC nápomocné pri zabezpečovaní dozoru počas poskytovania dočasného  prístrešia.

Krok po krôčiku vidíme ako hoci možno len kúskom môžeme dopomôcť k zmene klienta a nasmerovať ho k novému životu, či k integrácii do spoločnosti. Hoci výsledok tohto snaženia je ťažko merateľný, každý človek je našou výzvou a povzbudením.

Mgr. Kristína Miháliková, odborný garant KC