Na území mesta Krompachy sú štyri základné školy. Základná škola s materskou školou na Maurerovej ulici, Základná škola na Zemanskej ulici, Základná škola s materskou školou
na  Ulici SNP a Špeciálna základná škola. V ZŠ škole na Zemanskej ulici a v ZŠ s MŠ  na Maurerovej ulici sa záškoláctvo ako sociálno-patologický jav vyskytuje len zriedkavo.

Opačná situácia je v ZŠ s MŠ na  Ulici SNP a v Špeciálnej základnej škole, kde  školy navštevujú takmer výlučne žiaci zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Príčin, z akého dôvodu dochádza u týchto žiakov k záškoláctvu, je viacero. Medzi najčastejšie patrí starostlivosť o mladších súrodencov, keď žiaci vymeškávajú vyučovanie doslova s vedomím rodičov, užívanie omamných a psychotropných látok, tehotenstvo maloletých a následná starostlivosť o narodené dieťa. Medzi ďalšie, veľmi časté príčiny záškoláctva, patrí aj „nezvládnuteľnosť dieťaťa“, ku ktorému dochádza vtedy, keď rodič dieťa odvedie do školy, ale ono odtiaľ ujde v priebehu vyučovania resp. spred brány školy, ak zaspí začiatok prvej hodiny a do školy ho pustia až nasledujúcu prestávku. Takýchto detí je v súčasnosti každoročne približne 150. „Zaspávači“ ujdú spred brány školy domov, alebo sa túlajú s kamarátmi po meste.

Osobitnú skupinu záškolákov tvoria žiaci, ktorých rodina sa zdržiava v zahraničí a rodičia si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči kmeňovej škole. Problém so zisťovaním pobytu týchto detí je celoslovenským problémom. Potvrdenia o pobyte detí v zahraničí a ich návšteve školských zariadení sa získavajú veľmi ťažko a často s pomocou terénnych sociálnych pracovníkov mesta. 

Kedy a z akých dôvodov môžeme hovoriť o „záškoláctve“?

V súčasnej dobe existuje zákonná úprava postihu rodičov v prípade, ak ich dieťa vynechá viac
ako 15 vyuč. hodín v mesiaci a to odňatie vybraných dávok sociálneho zabezpečenia a ich vyplácanie prostredníctvom osobitného príjemcu ktorým je mesto. V roku 2020 to bolo v priemere  65 rodín.

Ak dieťa vynechá viac ako 60 vyuč. hod. v príslušnom šk. roku, rodič svojím konaním naplní skutkovú podstatu priestupku. Tieto priestupky rieši Mesto Krompachy a rodičom za ne ukladá pokuty, ktoré sú však v máloktorých prípadoch vymožiteľné a to napriek existujúcej legislatíve. Za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú šk. dochádzku dieťaťa je možné vykonať aj zrážky z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku, ktorých sú problémové rodiny spravidla poberateľmi, no rodiny sú často v takej zlej finančnej situácii, že nemajú prostriedky na úhradu resp. výkon zrážok  zo svojho príjmu.

Viac ako 100 neospravedlnených vyuč. hod. napĺňa skutkovú podstatu trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. V prípade nad 100 do 200 neospravedlnených vyuč. hod., koná vo veci príslušné Obvodné oddelenie PZ SR. Nad 200 neospravedlnených vyuč. hod. trestné konanie realizuje vyšetrovateľ príslušného Okresného riaditeľstva PZ, odboru kriminálnej polície. 

Štatistika záškoláctva podľa šk. rokov 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Oznámenia nad 15 neospravedlnených hodín 310 502 296
Priestupky nad 60 neospravedlnených hodín 59 56 36
Podnety nad 100 neospravedlnených hodín  38 78 40
Podnety nad 100 neospravedlnených hodín  na 29 rodín na 52 rodín na 28 rodín
Podnety nad 100 neospravedlnených hodín  na 47 detí na 81 detí na 42 detí
Počet neospravedlnených hodín za celý školský rok 15422 26986 11571
Priemer neospravedlnených hodín na záškoláka 157 191 139
Najviac neospravedlnených hodín 906 995 585

K uvedeným údajom je potrebné dodať, že oznámenia o neospravedlnených hodinách žiakov,  sa často týkajú tých istých rodín a tých istých žiakov v príslušnom školskom roku.

Pre doplnenie je potrebné uviesť, že  pokles záškoláctva v šk. roku 2019/2020 je z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 a následného zatvárania škôl od 11.2.2020.