Mesto Krompachy zamestnávalo k 31.12.2020   99 zamestnancov, z toho 11 zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok. Z celkového počtu zamestnancov bolo 15 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou (občania so zdravotným postihnutím).

Zamestnanci mesta sú začlenení pod jednotlivé organizačné zložky:

 • kancelária primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,
 • oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí,
 • oddelenie školstva, kultúry a športu,
 • oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb,
 • oddelenie majetku a regionálneho rozvoja,
 • stavebný úrad,
 • hlavný kontrolór mesta,
 • mestská polícia.

Primátorka mesta a zástupca primátorky vykonávajú funkcie bez zamestnaneckého pomeru. 

Organizačná štruktúra mestského úradu, počty zamestnancov a pracovné činnosti organizačných útvarov sú uvedené v Organizačnom poriadku Mestského úradu  v Krompachoch, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta.

Pracoviská zamestnancov sú v rôznych budovách a častiach mesta (uvedené podľa úväzku):

 • mestský úrad - 35,5
 • dom kultúry, mestská knižnica – 3,5
 • Zariadenie sociálnych služieb Maška – 9 (nocľaháreň, terénna sociálna práca)
 • Komunitné centrum na Hornádskej ulici – 3
 • mestská polícia – 10,5 (mestská polícia, kamerový systém)
 • zberný dvor – 15 (strážna služba, miestna občianska poriadková služba - MOPS)
 • budova bývalých vodárni, Stará cesta – 8 (údržba, koordinátori AČ)
 • Štadión pod Okruhliskom – 1
 • Centrálny detský park – 1
 • Dom s opatrovateľskou službou, Lorencova ulica – 2 (opatrovanie)
 • domácnosti opatrovaných občanov - 10,3 (opatrovanie).

Mesto Krompachy prijalo v roku 2020 6 nových zamestnancov na pozície:
- správca Centrálneho detského parku,

- hlavná kontrolórka mesta (nové volebné obdobie),
- 2 upratovačky na polovičný úväzok,
- dozorca v nocľahárni (projekt „Pracuj, zmeň svoj život“),
- referent opatrovateľskej služby (projekt „Pracuj, zmeň svoj život“).

Mesto Krompachy v roku 2020 ukončilo pracovný pomer so 7 pracovníkmi z dôvodu:
- 2 uplynutie doby určitej, na ktorú bol pracovný pomer uzavretý,
- 3 odchod do starobného dôchodku,
- 1 ukončenie v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca,
- skončenie volebného obdobia hlavnej kontrolórke mesta.

V roku 2020 bolo uzatvorených  92 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • 43 dohôd o vykonaní práce (napr.: voľby, plaváreň, zástup v nocľahárni),
 • 35 dohôd o pracovnej činnosti (jedná sa hlavne o členov Zboru pre občianske záležitosti),
 • 14 dohôd o brigádnickej práci študentov (hlavne brigády počas leta na plavárni a starostlivosť o mestskú zeleň).

Mesto sa každoročne snaží využívať výzvy na zapojenie sa do projektov na zamestnávanie občanov a pravidelne sa uchádza aj o aktuálne nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktoré ponúka úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, čím čiastočne vykrýva mzdové aj materiálne náklady na zamestnancov.

V roku 2020 mesto zamestnávalo 33 osôb na ktoré boli poskytnuté nenávratné finančné príspevky z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR:

 • 6 osôb - Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II." (83 356 €),
 • 3 osoby - Národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza“ (45 142 €),
 • 12 osôb - projekt „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy“ (141 397 €),
 • 10 osôb - projekt „Podpora a rozvoj poskytovania opatrovateľskej služby v meste“ (39 448 €,)
 • 2 osoby - projekt “Pracuj, zmeň svoj život“ – Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa zák. o službách zamestnanosti (18 807 €).

Mesto má zriadené 3 chránené pracoviská (nocľaháreň, kamerový systém, informátor), kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, na ktoré úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na úhradu prevádzkových nákladov (23 633 €).

Na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni bol Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR  v roku 2020 poskytnutý finančný príspevok vo výške 15 088 €.

Mesto sa pravidelne uchádza aj o príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, ktorý je možné použiť na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť (2 zamestnanci, príspevok 13 277 €).

Mesto okrem svojej samosprávnej činnosti vykonáva aj činnosti, ktoré sú zákonom prenesené na mesto štátom, tzv. prenesený výkon štátnej správy. Na úhradu nákladov týchto činnosti bola mestu poskytnutá dotácia:

 • úsek stavebného poriadku, úsek dopravy (stavebný úrad) - 1 zamestnanec (13 172 €),
 • matričný úrad - 2 zamestnanci (42 315 €),
 • spoločný školský úrad - 1 zamestnanec (14 274),
 • register obyvateľstva (2 892 €), register adries (168 €) - zamestnanec vykonáva aj inú agendu,
 • starostlivosť o životné prostredie (832 €) – zamestnanec vykonáva aj inú agendu.