Dalo by sa povedať, že v tejto ťažkej covidovej dobe by sme to mohli nazvať priam kultúrnym zážitkom. Bol to obrovský majestátny strom, ktorý už nebol ako sa hovorí na tom po zdravotnej stránke dobre. Došlo k vyschnutiu jednej z jeho častí a taktiež k trhlinám, ktoré ohrozovali jeho stabilitu. Aby teda nedošlo k najhoršiemu, začalo mesto konať a po zvládnutí všetkých legislatívnych krokov mohlo pristúpiť k jeho výrubu...

V rámci starostlivosti o verejnú zeleň uskutočňuje mesto Krompachy výruby stromov, či už na základe vlastných zistení alebo podnetov od občanov. Podnety od občanov je potrebné podávať na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta. Opodstatnenosť výrubu posudzuje Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody MsZ v Krompachoch. Na základe odporúčania komisie mesto podáva žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie. Nasleduje konanie a vydanie rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutia sa v rámci platnej legislatívy prihliada najmä na to, či daný strom ohrozuje majetok alebo život občanov s ohľadom na jeho zdravotný stav. V rozhodnutí o výrube okresný úrad ďalej určuje podmienky pre náhradnú výsadbu, t. j. druhové zloženie, počet kusov, min. obvod a výšku danej dreviny ale i miesto výsadby.