Evidencii psov podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky. Túto evidenciu vedie v súlade so zákonom mesto/obec. Držiteľovi psa zapísaného do evidencie vydá mesto evidenčnú známku. Touto známkou sa následne preukazuje jeho totožnosť. Známka je neprenosná na iného psa a je povinnosťou každého držiteľa psa nosiť evidenčnú známku na obojku.

 

Prihlásenie psa do evidencie sa môže zdať ako zdanlivo bezvýznamný administratívny krok, avšak od evidencie sa odvíja následná právna zodpovednosť za skutky psa. Evidencia má vniesť do chovu psov prehľad a poriadok a zároveň priraďuje každého psieho jedinca konkrétnemu držiteľovi, ktorý za neho nesie zodpovednosť a znáša následky protiprávneho konania, súvisiaceho s držaním psa. 

Mesto Krompachy má však stále nízke percento evidovaných psov. Dňa 2.10.2020 bola na webovej stránke mesta zverejnená výzva pre držiteľov psov, aby prihlásili svojich psích jedincov do evidencie psov a zároveň boli poštou rozoslané tlačivá – prihlásenie psa do evidencie - daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie za psa. V roku 2020 mesto evidovalo 298 daňovníkov za psa, avšak prihlásených do evidencie bolo len 94, čo je len necelých 32%.

Mesto bude aj naďalej vyzývať všetkých držiteľov psov, aby ich v súlade so zákonom prihlásili do evidencie a zároveň prostredníctvom mestskej polície bude dôsledne kontrolovať evidenčné známky.  

S evidenciou psov úzko súvisí daňová povinnosť držiteľa psa a to podanie daňového priznania k dani za psa. Táto zákonná povinnosť vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z.z. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. V zmysle VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy je sadzba dane za jedného psa 45,- EUR v bytoch a bytových domoch a 10,- EUR v rodinných domoch. Znížený ročný poplatok pri osobách, ktoré dovŕšili 62 rokov a žijú osamele v rodinnom dome je vo výške 7,- EUR,  alebo byte vo výške 30,- EUR.

 

Mesto Krompachy v roku 2020 malo príjem z dane za psa vo výške 6.035 EUR. Sumu, ktorú mesto získava zo zákonom stanovenej dane za psa nie je povinná investovať výhradne a v plnej výške do problematiky riešenia chovu psov, avšak od roku 2011 majú mestá povinnosť zabezpečovať odchyty túlavých zvierat na vlastné náklady, čo nie sú malé finančné prostriedky. Odchyt túlavých psov je zabezpečený cestou mestskej polície. Mestská polícia v tejto súvislosti vykonáva kontrolu dodržiavania VZN č. 5/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení.