• Mestská komunikácia na Lesníckej ulici je udržiavaná. Po výdatnom snežení sme zabezpečili na ulicu Lesnícku a Kúpeľnú ťažšiu techniku a následne sme ulice  posypali. (viď. foto Lesnícka ). Informácia, že komunikácia je neprístupná pre dodávky a iné vozidlá je zavadzajúca a nepravdivá.  Naša spoločnosť v pondelok t.j. 1.2.2021 uskutočnila zber KO v tejto lokalite s vozidlom CITRŐEN JUMPER - bez predného náhonu, v čase od 8.00.do 10.00 hod.
  • Ak sa jedná o prístup k domu  Lesnícka 2, ( viď. foto ), je to poľná cesta a nie je mestskou komunikáciou, prístup je možný len lesným traktorom a to ku skládke dreva na lúke, bez snehu. Pre komunálny odpad  k uvedenému domu chodíme peši, pretože sa ináč  nedá.
  • Keď sa jedná o prístup k domu Lesnícka 3 (viď. foto),  je  na prístupovú komunikáciu zriadené vecné bremeno, údržbu si zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti sám.

Stanovisko mesta k zimnej údržbe komunikácií

Mesto Krompachy má so spoločnosťou Ekover, s.r.o Spišské Vlachy uzatvorenú Rámcovú zmluvu, v ktorej sú uvedené aj práce spojené so zimnou údržbou ciest, parkovísk a chodníkov. Mestské zastupiteľstvo každoročne schvaľuje Operačný plán zimnej údržby, podľa ktorého spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu. Na chodníkoch, ktoré nie je možné čistiť technikou zabezpečuje  zimnú údržbu mesto.

V tomto roku má mesto problém zabezpečiť čistenie mesta, pretože rozhodnutím ÚPaSVaR, na základe vyhláseného mimoriadneho stavu boli z aktivačných prác stiahnutí pracovníci, ak nemali záujem vykonávať tieto práce, alebo malé obecné služby. Z uvedeného dôvodu mesto má od začiatku roka problém zabezpečiť upratovanie aj okolo kontajnerov a na chodníkoch. Po napadnutí snehu sme mali k dispozícií na upratanie snehu z chodníkov len troch našich zamestnancov, pretože jeden zamestnanec je  v karanténe. Postupne chodníky posypujeme, ale  zabezpečujeme ešte aj iné práce, napr. demontáž vianočnej výzdoby.

Vážení spoluobčania, sme si vedomí, že zákon ukladá mestu zabezpečovať zimnú údržbu na všetkých chodníkoch a komunikáciách, avšak chceli by sme Vás požiadať o pomoc najmä pri udržiavaní si chodníkov a cesty pred svojim obydlím. Nie tak dávno, ľudia si automaticky upratali chodník aspoň pred svojou bránkou a plotom. Aj teraz sú občania, ktorí nečakajú, že im mesto príde odhrnúť sneh okolo brány, alebo domu a urobia to sami bez toho, aby o tom vôbec rozmýšľali.  Bohužiaľ  sú aj takí, ktorí to neurobia a okamžite sa sťažujú  a nadávajú.

Prosíme Vás všetkých sťažujúcich sa, aby ste sa išli pozrieť aj niekde inde okrem Krompách, aké sú tam cesty a chodníky, ako je upratané iné mesto alebo obec. Budete veľmi prekvapení. Ani veľké mestá, ktoré majú oveľa viac finančných prostriedkov nie sú také čisté a upratané ako Krompachy. 

Radi privítame aj Vaše podnety, ktoré sa snažíme obratom riešiť. Len to nekážeme urobiť ihneď v tom okamihu, ako sa o tom dozvieme.   Aj my sme len ľudia, ktorí majú aj iné problémy a starosti, ktoré je tiež potrebné nevyhnutne riešiť.