Oznamujeme občanom nášho mesta, že zavádzame „adresný“  triedený zber na území mesta Krompachy.   

Čo to vlastne znamená?

Každý kto sa zapojí do tohto zberu má nárok na úľavu z poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Adresný zber sa zavádza pre triedené zložky plast a sklo. Zapojiť sa môže každá osoba v domácnosti.

Pri bytových domoch a na vybraných miestach sa triedený odpad ukladá do špecializovaných zberných kontajnerov a od rodinných domov do vriec. Novinkou je zber pre fyzické osoby z bytových domov. Občanom, ktorí sa chcú zapojiť do adresného zberu, budú na MsÚ (u informátora, resp. na odd. VŽP a TS) vydané vrecia na jednotlivé komodity.

Evidencia od rodinných aj bytových domov bude uskutočňovaná pri zvoze jednotlivých triedených zložiek zamestnancom MsÚ. Zaevidované budú len odpady odovzdané vo vreciach. Plasty musia byť stlačené. Pri skle sa za plné vrece považuje vrece naplnené na  ¾ objemu.

Mesto každoročne zverejní na svojom webovom sídle harmonogramy pre realizáciu  adresného zberu.

Mesto zníži ročný poplatok na základe písomnej žiadosti a potvrdenia MsÚ odd. VŽP a TS o evidencii triedených zložiek. Žiadosť je potrebné podať v danom zdaňovacom období.

Úľava sa určí na základe nasledovnej tabuľky. Maximálna zľava z poplatku je 10,-€.

počet vytriedených vriec (objem 120 l)

z toho sklo minimálne

úľava v €

10 ks

1 ks

2,-

20 ks

2 ks

4,-

30 ks

3 ks

6,-

40 ks

4 ks

8,-

50 ks

5 ks

10,-

 

Systém separovaného zberu:         

  1. Občan vyzdvihne na MsÚ vrecia na separovaný zber
  2. Zberané a evidované sú len plasty a sklo vo vreciach. Plasty musia byť stlačené!!!
  3. Zber je realizovaný podľa zverejneného harmonogramu.
  4. Poplatník na základe žiadosti a splnenia podmienok získa úľavu.
  5. Potvrdenie o splnení podmienky vydáva odd. VŽP a TS na požiadanie.