Tento železničný podchod je v majetku Železníc Slovenskej republiky a je spolu s jeho prístreškom v nevyhovujúcom technickom stave. V telese podchodu je poškodená hydroizolácia, voda presakuje cez stropy a steny podchodu. Zdevastovaná je taktiež aj dlažba používaná mnohé desaťročia.
Aby nebol podchod uzatvorený pre jeho nevyhovujúci stav, Železnice Slovenskej republiky plánujú jeho rekonštrukciu. Zadali realizáciu projektovej dokumentácie pre jeho sanáciu, ktorá je tohto času už realizovaná. Zároveň realizujú sa aj geologické prieskumy, pripravujú sa geodetické podklady a ďalšie prieskumné práce. Prebiehajú rokovania všetkých stavbou dotknutých oddelení železníc Slovenskej republiky, Mesta Krompachy a spoločnosti Kovohuty, a.s. a SEZ Krompachy, a.s. Práve dnes bolo uskutočnené ďalšie rokovanie s veľkou účasťou jednotlivých zástupcov, kde boli prijaté nové úlohy pre zúčastnené strany. Stavebné práce budú veľmi komplikované po stavebnej stránke vzhľadom na hydrogeologické pomery, jestvujúcu frekventovanú železnicu a vlečku nad podchodom, prítomnosť inžinierskych sietí. Bude nutné preloženie plynovodu a verejnej kanalizácie, zachovanie kamerového systému.

Pre lepšiu predstavivosť pripájame niekoľko aktuálnych fotografií stavu podchodu, ktoré sami o sebe dosvedčujú, že sanácia tohto podchodu v meste Krompachy je nevyhnutná.