Zákon č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1.1.2020 však priniesol množstvo zmien, no najmä sprísnenie podmienok pre prevádzkovanie detských ihrísk. Zákon upravuje najmä základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska, povinnosti vlastníka, označenie ihrísk, evidenciu úrazov a povinnosti ohľadom vykonávania predpísaných kontrol. Zákon ďalej ukladá povinnosť, že na každé nové detské ihrisko sprístupnené verejnosti po 31. decembri 2019 musí byť vydaný inšpekčný certifikát na základe vstupnej kontroly – obhliadky ihriska autorizovanou osobou. Inšpekčný certifikát je rovnako potrebný aj pri uvedení detského ihriska do prevádzky po úprave detského ihriska, napr.: pridanie nového zariadenia detského ihriska alebo nahradenie zariadenia detského ihriska novým zariadením detského ihriska s inou bezpečnostnou plochou (rozdielne vymedzeným minimálnym priestorom). Cena inšpekčného certifikátu na väčšie ihrisko  je cca 500,-€.

Tieto nové povinnosti musí mesto plniť a zabezpečiť prevádzku detských ihrísk v súlade so zákonom do 31.12.2021.

S ohľadom na nové legislatívne požiadavky prebiehajú prípravné práce pre vybúranie starých pozostatkov pieskovísk pri bytových domoch. Detské ihrisko na Poštovej ulici bude pre nevyhovujúci stav a dispozíciu prvkov odstránené. Pieskoviská ani iné hracie prvky sa nesmú na verejných priestranstvách samovoľne osadzovať, upravovať a užívať bez  vydania inšpekčného certifikátu a prevádzkovania mestom.

Požiadavky novej legislatívy si vyžiadajú ďalšie finančné investície do detských ihrísk.  Napriek tomu mesto vyvíja aktivity v súvislosti s doplnením nových hracích prvkov. Už v júli začíname s realizáciou „Centrálneho detského parku“ na ulici Mikuláša Šprinca. Pripravuje sa taktiež realizácia komplexného projektu športového areálu medzi ulicami Hlavná a Maurerova, ktorého súčasťou je aj detské ihrisko.