Obdobne ako pri materských školách príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov uhrádzaných zákonnými zástupcami v  ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ sa neuhrádzajú.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka teda nemusí uhradiť poplatok za mesiac apríl a následne aj za ďalšie mesiace, počas ktorých budú tieto školy a školské zariadenia zatvorené.

V prípade, že úhrady, ktoré budú prichádzať na účet príslušnej školy a školského zariadenia, z titulu trvalého príkazu zákonného zástupcu v banke alebo budú pripísané na účet z iného dôvodu, tieto finančné prostriedky budú zúčtované k 30. 6. 2020 a vrátené v príslušnej výške na účet, z ktorého boli prijaté.

 

 

 

                                                                                        Ing. Iveta Rušinová, v.r.

                                                                                             primátorka mesta