Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 5. prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Mesto Krompachy v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:

 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie prepravnej služby,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby.