Zákon č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Podľa ust. § 2 písm. a) Zákona oznamovateľom  je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie v zmysle §10 ods. 1 Zákona je hlavný kontrolór Mesta Krompachy.

Hlavný kontrolór plní  úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k právnickým osobám založených alebo zriadených  Mestom Krompachy.

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

• písomne v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra Mesta Krompachy“ na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Krompachy
Mestský úrad Krompachy
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy

• ústne priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu
• elektronickou poštou (dostupné 24 hod. denne) na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Krompachy:  kontrolor@krompachy.sk 

Spôsob podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Krompachy upravuje vnútorný predpis - Smernica primátora mesta č. 4/2019.

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica č. 4/2019, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti