P O Z V Á N K A


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

12. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch

pri príležitosti udelenia Ceny mesta, Ceny primátora mesta a udelenie ocenení SČK – plakety,  

ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

v obradnej miestnosti Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:Otvorenie

               Kultúrny program

               Príhovor primátorky mesta

               Odovzdávanie ocenení

               Slávnostný prípitok