Mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, Ing. Lívie Kozlovej,   zanikol dňa 18.07.2019 podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

 

Na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 boli poslanci mestského zastupiteľstva zvolení  v jednom volebnom obvode.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Krompachy vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018, ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva nastupuje kandidát Kresťanskodemokratického hnutia, Ing. Ján Zahuranec, ktorý získal najväčší počet platných hlasov spomedzi náhradníkov.

 

 V Krompachoch dňa 29.07.2019

 

                                                                            Ing. Iveta Rušinová v. r.

                                                                              primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 30.7.2019