Anna Nemčíková

 


Kontakty:
Tel.: 053/447 29 22
e-mail: anna.nemcikova@krompachy.sk

 

Prednosta

mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý:

  • organizuje prácu mestského úradu,
  • zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta,
  • podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta.