Anna Nemčíková

 


Kontakty:
Tel.: 053/447 29 22
e-mail: anna.nemcikova@krompachy.sk

 

Prednosta

mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý:

  • zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí MsZ,
  • sa zúčastňuje zasadnutí MsZ s hlasom poradným,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
  • zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činností mestského úradu,
  • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú Štatútom mesta Krompachy, alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným zamestnancom mesta.

Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.