P O Z V Á N K A

V zmysle   zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov              

z v o l á v a m 

10. zasadanie  Mestského  zastupiteľstva  v Krompachoch,  ktoré sa uskutoční dňa

20. júna 2019 (štvrtok) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadania MsZ.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Interpelácie poslancov MsZ.
6. Správy o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2018.
7. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2018 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2019.
8. Návrh rozpočtových  opatrení.
9. Majetkové návrhy.
10. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018.
11. Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
12. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2018.
13. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2018.
14. Dodatok k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad.
15. Návrh VZN č. 4/2019 mesta Krompachy o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy.
16. Návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
17. Návrh Doplnku č. 1 VZN mesta Krompachy č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
18. Návrh Doplnku č. 2 VZN mesta Krompachy č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
19. Správa o výsledku kontroly.
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2019.
21. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ a členov neposlancov komisií MsZ v Krompachoch.
22. Informácia o udelení cien KSK.
23. Rôzne.
24. Diskusia.
25. Záver.
                                                                                               Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.