P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,

ktoré sa uskutoční dňa

4. júna 2019 (utorok) o 15.00 hod.


vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

 

Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019.
5. Záver.

 

                                                                                       Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v.r.