Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Elektronická adresa  (e-mailová adresa) na doručenie žiadostí o vydanie voličského preukazu je: podatelna@krompachy.sk

Lehota  na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  uplynie 03.05.2019 o 24.00 hod.