Financovanie stavby

Stavba je realizovaná z prostriedkov Košického samosprávneho kraja (KSK) vo výške 235 000 Eur a z prostriedkov mesta vo výške 25 309 Eur. Vlani finančné prostriedky od KSK z celého kraja na úpravu parkovísk pred železničnou stanicou získala len obec Margecany a naše mesto.

Úprava priestranstva sa realizuje na pozemkoch Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky. Je to paradoxom, že parkoviská budú slúžiť v prevažnej miere pre klientov železnice a mesto, aby túto stavbu mohlo realizovať, muselo si tieto pozemky prenajať a zaplatiť Železniciam SR nájom. Celú stavbu, podľa môjho názoru, mali realizovať Železnice SR a nie ešte si dať zaplatiť za prenájom pozemkov. Iste mi dáte za pravdu, že táto vstupná brána do mesta bola v zúfalom stave. To, že objekt stanice je žalostný vieme všetci, avšak Východ Slovenska nie je prioritou v Bratislave. Keďže sa naskytla vhodná príležitosť, a to uzatvorenie mosta Ružín, ako bývalá poslankyňa v KSK som zabojovala o tieto peniaze. Samotné mesto by nemalo dostatočný objem finančných prostriedkov.

Projekt stavby

Na realizáciu tejto stavby bola spracovaná projektová dokumentácia firmou KDS projekt Prešov, s.r.o., ktorá sa špecializuje na projektovanie dopravných stavieb ciest I., II. a III. triedy, miestne komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a chodníky podľa platných predpisov a noriem. Zároveň prešla posudzovaním všetkých dotknutých orgánov, vrátane dopravného inšpektorátu, jednotlivých zložiek Železníc SR a prepravcov autobusovej dopravy.

Tu je odpoveď na to, prečo je na tomto priestranstve toľko dopravných značiek, a či to nie sú zbytočne vyhodené peniaze. Toto dopravné značenie nenavrhol nikto z mestského úradu. Dopravné značky musia byť osadené v zmysle platných predpisov a tieto sme my nevymýšľali. Naprojektoval to projektant, ktorý má na to oprávnenie a ich množstvo a rozmiestnenie kontroloval a pripomienkoval Dopravný inšpektorát a Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, odbor dopravy. Verte, že aj ja by som si vedela predstaviť použitie týchto prostriedkov na iné veci, avšak ak má byť stavba skolaudovaná a preprava bezpečná musí to byť tak, ako je to naprojektované a schválené. Viem, že je to pre nás niečo nové, ale pozrite si autobusové zástavky a parkoviská v iných mestách a uvidíte, že ich je tam celý les. Len sa skúste popozerať po meste, koľko dopravných značiek je na našich komunikáciách a dovolím si tvrdiť, že je ich ešte málo.

Realizácia stavby

Samotnú stavbu realizuje firma MIGI, s.r.o. Matejovce nad Hornádom. Bola vybratá súťažou, v riadnom verejnom obstarávaní. Táto firma predložila najnižšiu cenovú ponuku, vo výške 260 389 Eur. Podľa projektu náklady na stavbu predstavovali čiastku 269 000 Eur, výberom sme ušetrili oproti projektu 9 000 Eur. Realizácia stavby, aj keď sa zdá že je jednoduchá, v skutočnosti to tak nie je. Dodávateľ musel realizovať množstvo chráničiek na podzemných rozvodoch. V tomto priestranstve sa nachádza veľké množstvo káblov, vrátane diaľkových rozvodov, odpadové rúry, ešte z čias Rimamuránskej spoločnosti, rozvody plynu, elektriny a vody. Preto veľká časť výkopových prác sa musela robiť ručne.

Čo sa týka farebného riešenia, priznám sa, bola to moja požiadavka. Všetko malo byť sivé. Som si vedomá, že nie každý má rád farebné riešenia, avšak chcela som, aby farebnosť korešpondovala s chodníkmi v meste. Sivo červené, resp. žlté pásy v chodníkoch sú v meste už takmer dvadsať rokov. To, že sú na chodníkoch a parkoviskách umiestnené betónové kocky, je zase z technického a dlhodobého riešenia najvhodnejšia alternatíva. Asfaltové plochy je potrebné často opravovať a  asfaltové parkoviská sa musia minimálne raz za dva roky označiť bielym vodorovným značením. A na to sú potrebné nie malé finančné prostriedky.

Železničný podchod

V súčasnosti veľmi odstrašujúco pôsobí železničný podchod. Prechod týmto podchodom najmä vo večerných hodinách je nebezpečný a technický stav je nevyhovujúci. Mesto na tomto objekte nemôže vykonávať žiadne udržiavacie resp. rekonštrukčné práce, pretože sa jedná o mostovú stavbu, sú na ňom umiestnené železničné koľaje a čo je najdôležitejšie, podchod je vo vlastníctve Železníc SR. Na základe vyvinutého tlaku mesta aj Ministerstva vnútra v tomto roku zrealizovali v podchode nové osvetlenie. Podľa prísľubov vedenia Železníc SR pripravuje sa rekonštrukcia podchodu. V súčasnosti sa „VRAJ“ pripravuje projektová dokumentácia. Budeme naďalej vyvíjať tlak na jeho opravu a taktiež na opravu železničnej stanice. Zo strany Železníc SR je prísľub, že na železničnej stanici sa opravia toalety. Verím, že slovo dodržia tak, ako slovo dodržala Slovenská pošta, keď na základe nášho niekoľkoročného vyvinutého tlaku pristúpila k oprave samotného objektu pošty a parkoviska.

Ukončenie stavby

S realizáciou stavby sme začali v apríli 2018 a v zmysle zmluvy je predpokladaná lehota realizácie diela 12 mesiacov. Avšak dodávateľ chce ukončiť stavbu najneskôr v auguste tohto roku. Verím, že aj napriek tomu, že nie všetkým občanom a návštevníkom mesta sa v súčasnosti pozdáva navrhované riešenie tejto stavby, na záver budú spokojní. Určite sa zlepší a skvalitní parkovanie áut a taktiež ostatní klienti železníc budú spokojnejší, že sa nebudú musieť brodiť v blate. Celé priestranstvo by malo byť kvalitne osvetlené verejným osvetlením. Z dôvodu bezpečnosti budú na tomto priestranstve umiestnené kamery, ktoré budú napojené na mestský kamerový systém.  Taktiež tam bude umiestnený digitálny informačný systém.

Vážení priatelia, zdieľam Váš názor, že niečo sa mohlo urobiť inak. Celý problém je vecou financií, času a samotného pohľadu na riešený priestor. Som presvedčená, že projektant navrhol to najlepšie riešenie, pretože bol limitovaný priestorom, finančnými možnosťami investora a najmä zákonnými normami. Keďže schvaľovanie finančných prostriedkov z KSK bolo na základe podpísaného Memoranda medzi Košickým samosprávnym krajom, Železnicami SR a Mestom Krompachy, muselo mesto zabezpečiť projekt vo veľmi krátkom termíne a možno niektoré veci mohli byť riešené inak, ak by na to bol väčší časový priestor. Aj tak som veľmi vďačná bývalému vedeniu KSK za pridelené dotácie a verím, že aj súčasné vedenie bude spokojné s použitím poskytnutých prostriedkov.

V neposlednom rade musím na záver podotknúť, že akákoľvek úprava predstaničného priestoru je určite lepšia ako bol stav pred rekonštrukciou.

Ak poslanci mestského zastupiteľstva schvália ešte finančné prostriedky na dobudovanie chodníka k predstaničnému námestiu, bude celé priestranstvo upravené. Chceli by sme ešte dobudovať chodník s odkanalizovaním zo strany od Rázusovej ulici, pretože na to sme už nemali vyčlenené finančné prostriedky a tento úsek je nebezpečný najmä ak sa míňajú autobusy.

Vážení priatelia, verím že týmto príspevkom som doplnila informácie, ktoré sa objavovali na facebooku a na webovej stránke mesta.

 

 

S úctou, Iveta Rušinová, primátorka mesta