Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR.

Mesto Krompachy v týchto dňoch odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, ktorý uskutočňuje vytýčenie podzemných inžinierských sietí. Ďalej bude realizovať výrub drevín, ktoré budú nahradené novou výsadbou.

Prosíme občanov a návštevníkov mesta o ohľaduplnosť a opatrnosť pri prechádzaní týmito úsekmi.

 

Predmetná stavba rieši  komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch na dvoch zastávkach, bezbariérový príchod a odchod cestujúcich zo zastávok SAD. Stavba zahŕňa urbanistickú vybavenosť predstaničného priestoru, t.j výstavbu prístreškov pre autobusovú zastávku a výstavbu prvkov drobnej architektúry (označníky zastávky, lavičky, cyklostojany, oddeľovacie stĺpiky, ochranné mreže stromov, smetné koše a pod.), ktoré budú slúžiť cestujúcim pri miestnej a mimomestskej doprave. Súčasťou projektu je aj elektrická prípojka pre informačný systém, osvetlenie vrátane kamerového systému mestskej polície. Autobusové zastávky budú vybavené modernými informačnými technológiami so zavedením inteligentného informačného systému, softwérového aj hardwérového vybavenia a prepojenia informačného systému autobusovej prímestskej a medzimestskej (SAD) so systémom ŽSR, vybudovanie inteligentných zastávok s prenosom údajov. Stavbou dôjde k estetizácii predstaničného priestoru a zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti pre dopravu aj chodcov.