Tieto projektové dokumentácie budú vyhotovené do apríla 2018. Uvedené investičné akcie a finančné prostriedky, potrebné na ich realizáciu, budú schvaľované Mestským zastupiteľstvom Krompachy. Následne budú prebiehať územné a stavebné konania. Po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti, budú verejným obstarávaním vybraní zhotovitelia predmetných stavieb, s ktorými budú uzatvorené zmluvy o dielo, na základe ktorých prebehne ich realizácia.

Na schvaľovanie vyššie uvedených investičných akcií Mestským zastupiteľstvom a na priebeh konania o umiestnení stavieb a  stavebného konania je potrebný čas podľa zákonných lehôt. Máme však za to, že realizáciou vyššie uvedených stavieb sa výrazne zlepší situácia s parkovaním osobných motorových vozidiel v lokalite Hlavná stred, ako aj podmienky pre deti vytvorením detského ihriska, a tiež podmienky prístupu a príjazdu k bytovým domom a k stanovišťu zberných nádob komunálneho odpadu úpravou oboch obslužných komunikácií.

  

                                                                                              Ing. Iveta Rušinová

                                                                                                 primátorka mesta