Vážení občania,

dovoľte mi zareagovať na vzniknutú diskusiu na facebookovej stránke, ktorá sa týka nedostatku parkovacích miest medzi bytovými domami na Hlavnej ulici v Krompachoch.

O tomto probléme je vedenie mesta informované a nie je pravda, že danú situáciu nemalo záujem riešiť už aj v minulosti.  Pred dvoma rokmi sa na danom mieste malo stavať parkovisko, dokonca na miesto prišli aj robotníci a s mechanizmami. Bohužiaľ, medzi obyvateľmi to vzbudilo obrovský odpor, a to práve z dôvodu rušenia časti zelene. Jednoducho, dotyční obyvatelia robotníkov vyhnali /a to doslova/.

Ako som Vás už niekoľkokrát informovala, mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na komplexnú rekonštrukciu „Areálu“ vrátane spevnenia plochy pri smetných nádobách pri bytových domoch Hlavná č. 30 a č. 31. Prvotný zámer projektu zahŕňal aj vybudovanie parkovacích miest a chodníkov medzi týmito bytovými domami, avšak po našej osobnej konzultácii s Košickým samosprávnym krajom, sme v projekte mohli ponechať len aktivity týkajúce sa úpravy športového areálu s využitím zelene. Asfaltové plochy by neboli schválené ako oprávnený výdavok, t.z. mesto by na tieto aktivity nezískalo finančné prostriedky,.  

Na základe môjho pokynu dnes, t.j. 10.1.2018, vykonal projektant obhliadku danej lokality a bola zadaná zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie s cieľom vytvorenia parkovacej plochy  a úpravy zelene medzi bytovými domami na Hlavnej ulici, za budovou „Stodola“ a za Domom kultúry.

V rámci tejto investície však musí mať mesto spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie, aby bolo zrejmé, že všetci obyvatelia danej lokality budú s predmetnou investíciou súhlasiť. Takýmto postupom chceme dosiahnuť, aby sa neopakovala situácia z minulosti a aby sa k realizácii tejto stavby vyjadrili dotknutí účastníci, t.j. vlastníci bytov v bytových domoch susediacich s upravovanou plochou.

Zároveň bola minulý týždeň, 2.1.2018, vyhlásená výzva na výstavbu detských ihrísk, v rámci ktorej momentálne spracovávame žiadosť o poskytnutie dotácie.  Nové detské ihrisko s rôznymi hracími prvkami plánujeme umiestniť taktiež na Hlavnej ulici.

Chcem opätovne zdôrazniť, že informácia o nedostatku parkovacích miest v tejto lokalite nie je nová informácia, ani niečo, čo by mesto nemalo záujem riešiť. Niekedy je však potrebné aj pochopenie zo strany občanov. Riešenie takýchto investícii cez projekty je častokrát zdĺhavé z dôvodu viackolového hodnotenia jednotlivých projektov a rôznymi schvaľovacími lehotami jednotlivých ministerstiev a mesto nevie ovplyvniť toto niekoľko mesačné čakanie na schválenie dotácie. V takýchto prípadoch naozaj nejde o nečinnosť mesta, ale o zložitý proces schvaľovania eurofondových projektov.

V roku 2006 mesto čerpalo úverové prostriedky na opravu miestnych komunikácii. V rámci tejto akcie boli zrealizované cesty na Hlavnej ulici, avšak napríklad na Maurerovej ulici sa nezrealizovali ani prístupové cesty k bytovom domom. Keďže v súčasnej dobe naozaj vyvstáva problém s parkovaním, je zámerom mesta tento problém riešiť. Upozorňujeme však, že stále nie je vyriešený prístup k bytovým domom na Maurerovej ulici a preto žiadame občanov o ústretovosť, nakoľko nie je v možnostiach mesta investovať do všetkých akcií naraz.

Aj v prípade, ak spracovaný projekt nebude schválený, keďže nie je pravidlom, že každému uchádzačovi je pridelená dotácia, budeme riešiť tento konkrétny problém s parkovaním z vlastných finančných prostriedkov, keďže mesto opätovne aj minulý rok hospodárilo  s prebytkom finančných prostriedkov.

 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta