Košický samopsrávny kraj informuje, že na základe ukončenia činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anny Peterekovej s miestom prevádzky Mlynská č. 5, Krompachy, bola zdravotná dokumentácia prerozdelená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa určeného zdravotného obvodu. (príloha č. 1)

Taktiež došlo k prerozdeleniu zdravotnej dokumentácie poistencov, ktorí vzhľadom ku svojmu veku nemôže ošetrovať všeobecný lekár pre deti a dorast. Títo pacienti boli prerozdelení všeobecným lekárom pre dospelých podľa určeného zdravotného obvodu. (príloha č. 2)

Primátorka mesta Krompachy aj napriek tomu, že riešenie vzniknutej situácie je v plnej kompentencii Košického samosprávneho kraja sa v uvedenej veci angažovala tak, aby všetky deti z mesta Krompachy boli ošetrené a zverené do zdravotnej starostlivosti pediatričiek MUDr. Kitkovej a MUDr. Kršjakovej a taktiež aby pacienti, ktorí vzhľadom ku svojmu veku nemôže ošetrovať všeobecný lekár pre deti a dorast boli ošetrení všeobecným lekárom pre dospelých so sídlom v meste Krompachy.