Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, tak ako každý rok, aj tentoraz pripravila 24. decembra štedrú večeru pre ľudí, ktorí našli útočisko v Zariadení sociálnych služieb „Maška“.

Terénni sociálni pracovníci mesta Krompachy pripravili svojpomocne ako aj s podporou Nadácie Orange 27. decembra posedenie pre núdznych a osamelo sa cítiacich ľudí. K spríjemneniu atmosféry prispela spoločná modlitba, ozdobený vianočný stromček, spoločne zaspievané koledy, vianočné pohostenie a odovzdanie symbolických darčekov.

Nielen vianočné jedlo a symbolický  balíček vie potešiť. Teší hlavne to, že počas Vianočných sviatkov  ani ľudia v núdzi neostali opustení, že na nich ešte stále niekto myslí, kto pohladí ich srdce, pomôže.

Občas stačí málo: „Nebáť sa dotknúť  rukou a srdcom.  Veľakrát za to dostaneme viac, ako sami dáme“.

Týmto vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii vianočného posedenia. Poďakovanie patrí primátorke mesta, terénnym sociálnym pracovníkom, ktorí sa počas celého roka starajú o ľudí bez domova, ako aj zamestnancom Zariadenia sociálnych služieb „Maška“.


Na záver im prajeme:

„Dobrých ľudí okolo, zdravia, šťastia akurát, aby mal ich každý rád.
čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku iba slzy šťastia v každom oku.
S pomocou Božou prežili zas ďalší v rokov slede,
nech ruka Božia pevne, iste ich v novom roku vedie.
Nech dary jeho milosti ich po celý rok chránia,
nech dá im šťastia, radosti a hojnosť požehnania.“

 

Mgr. Katarína Fecková a Mgr. Iveta Slovinská
terénne sociálne pracovníčky