P O Z V Á N K A


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

32. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

27. septembra 2017 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.


Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov MsZ
5. Schválenie finančnej spoluúčasti NFP projektu: „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy“.
6. Zmena uznesenia č. 28/B.15 zo dňa 28. júna 2017 – kúpa pozemku Banská ulica.
7. Dohoda o vyprataní predmetu nájmu so spol. Leader Light s.r.o.
8. Modernizácia Domu kultúry v Krompachoch – informácia.
9. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Mestské lesy Krompachy s.r.o.
10. Diskusia.
11. Záver.

 

 


                                                 Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v. r.