§ 80 ods. 1 spomínaného zákona definuje pojem komunálne odpady takto:

„Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ...“

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. Odpady, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich Váš predmet podnikania však podľa definície nemožno považovať za komunálne odpady a za nakladanie s nimi je zodpovedný konkrétny podnikateľ.

Každý podnikateľ, ktorému odpady z podnikateľskej činnosti tohto druhu (PET fľaše, papier, sklo, kovy a VKM) vznikajú je povinný nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch nasledovne:

- odovzdať odpady organizácii, ktorá má na to oprávnenie na základe zmluvy, resp.  objednávky

- uchovávať doklady (zmluva, objednávka, vážny lístok, ....) pre prípadnú kontrolu príslušných orgánov

 

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na tel.č.: 053/4192234