18.9.2014
Cena primátora mesta

Valéria PEŇAZOVÁ
- za založenie Zboru pre občianske záležitosti v našom meste, ktorého činnosť je doposiaľ aktívna už 60 rokov

Magdaléna PAULOVIČOVÁ
- za založenie Zboru pre občianske záležitosti v našom meste, ktorého činnosť je doposiaľ aktívna už 60 rokov

Marta ŠUMJACIOVÁ
- za založenie Zboru pre občianske záležitosti v našom meste, ktorého činnosť je doposiaľ aktívna už 60 rokov

Mária FILOVÁ
- za dlhoročné vedenie kroniky mesta, do ktorej zapisuje rôzne udalosti ako napr. návštevy, jubilantov, sobáše, či uvítanie detí

Cena mesta Krompachy

Detská nadácia mesta Krompachy
- za humanitné aktivity zamerané na pomoc hendikepovaným, osirelým a sociálne odkázaným deťom, za podporu rozvoja a ochrany duchovných hodnôt detí a všeobecnoprospešných aktivít mládeže

MUDr. Ján SIVÁK in memoriam
- za dlhoročnú a ušľachtilú prácu primára na infekčnom oddelení v miestnej nemocnici až do jeho zániku a lekára basketbalového oddielu
- za aktívne pôsobenie v mestskom poľovníckom združení

Mikuláš ŠPRINC in memoriam
- katolícky kňaz, básnik, spisovateľ, redaktor, predstaviteľ literárneho prúdu katolíckej moderny, ktorý šíril dobré meno Krompách a Slovenska v zahraničí

Milan VOŠ in memoriam
- za rozvoj dokumentárnej tvorby a budovanie umeleckých hodnôt prostredníctvom fotografií, ktoré sú súčasťou stálych expozícií v múzeách v rámci Spišského regiónu

Ján ULIČNÝ in memoriam
- za rozvoj umeleckých hodnôt prostredníctvom obrazov, ktoré zobrazovali starobylé Krompachy a historické objekty

 

Čestné občianstvo mesta Krompachy

Ján LӦRINC
- za zviditeľnenie mesta Krompachy, aktívne podieľanie sa na rôznych podujatiach organizovaných v meste, prispievanie k skvalitneniu kultúrno-spoločenského diania v meste a zapájanie sa aj do činnosti Zboru pre občianske záležitosti


24.9.2015
Cena primátora mesta

Ján HORVÁTH
- za dlhodobú športovú zanietenosť, reprezentáciu mesta Krompachy v stolnom tenise a vo futbale

Peter ULIČNÝ
- za dlhoročné bezpríspevkové darcovstvo krvi a ochotu pomôcť prinavrátiť zdravie tým, ktorí to najviac potrebovali
- v histórii darovania krvi v Krompachoch sa stal prvým nositeľom najvyššieho vyznamenania Slovenského Červeného Kríža „Kňazovického medaily“

Pavol VAĽKO
- za aktívnu činnosť v Komisii školstva a športu pri MsZ v Krompachoch a za dlhoročnú organizáciu najstarších pretekov Beh ulicami Krompách

Cena mesta Krompachy

Ľudovít DULAI in memoriam
- za záslužnú prácu v Redakčnej rade Krompašského spravodajcu

MUDr. Peter NEHRER
- za celoživotnú a ušľachtilú prácu chirurga v Nemocnici Krompachy

22.9.2016
Cena primátora mesta

Janka BRTAŇOVÁ
- za aktívnu činnosť v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Cena mesta Krompachy

MUDr. Jiří KOZEL
- za celoživotnú a ušľachtilú prácu stomatológa