prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku na Hornádskej ulici v Krompachoch zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - parcela C-KN 1887/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11.564 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Krompachy a to spoločnosti SEZ Krompachy a.s., za účelom realizácie úpravy jednoprúdovej cesty v areáli Priemyselného parku v Krompachoch, v požadovanej výmere 84,04m2 za ročné nájomné vo výške 16,80 EUR (t.j. 0,20 €/m2/rok).

 

Spoločnosť SEZ Krompachy a.s. na základe doručenej žiadosti vyjadrila záujem realizovať úpravu jednoprúdovej cesty v areáli Priemyselného parku v Krompachoch, nachádzajúcej sa na nehnuteľnosti – parcele C KN 1887/1, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, ktorej výlučným vlastníkom je mesto Krompachy a to v úseku, na ktorom sa na ňu napája dvojprúdová cesta vo vlastníctve spoločnosti SEZ Krompachy a.s.. Prepojením týchto komunikácii dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v uvedenom úseku areálu priemyselného parku.

Náklady na investičnú akciu bude v plnej miere znášať spoločnosť SEZ Krompachy a.s. ako investor.

 

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 14.06.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 14.06.2017

 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja