1. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na Mestskom trhovisku v Krompachoch sa nemenili; sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2012.
Trhovými dňami sú naďalej pondelok až sobota, predajný a prevádzkový čas trhoviska je:
v letnom období (apríl až október)
- pondelok až piatok od 5.30 hod. do 18:00 hod.
- sobota od 5.30 hod. do 13:00 hod.
v zimnom období (november až marec)
- pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15:00 hod.
- sobota od 7.00 hod. do 13:00 hod.

2. Mesto Krompachy nikomu nebráni predávať výrobky a poskytovať služby na mestskom trhovisku, ale vyžaduje, aby predávajúci dodržiavali zákony a nariadenia, ktoré súvisia s predajom na trhovisku.

Naopak, mesto privíta každého predajcu, ktorý splní zákonom predpísané náležitosti.

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia, ktoré vydáva mesto osobe, ktorá preukáže splnenie zákonných podmienok a predloží predpísané doklady.
Okrem osôb oprávnených na podnikanie podľa osobitných predpisov, na trhovisku môžu predávať bez živnosti do 30 dní v roku aj fyzické osoby, ktoré predávajú vlastné prebytky (ovocie, zelenina) z vlastnej pestovateľskej činnosti.
V tomto prípade (do 30 dní v roku) nie je potrebná registračná pokladnica.
Pri predaji nad 30 dní v roku je registračná pokladnica potrebná!
Preto mesto takýmto predajcom vydáva povolenie len na 30 dní.
Takýto predajca je ďalej povinný preukázať, že je vlastníkom alebo nájomcom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú činnosť, čo má obmedziť podnikanie priekupníkov kupujúcich tovar v zahraničí alebo v obchodných reťazcoch.
Ďalej musí predložiť čestné vyhlásenia o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej činnosti.

Ak mesto pri vydávaní povolenia postupuje v zmysle príslušných predpisov, niekto, kto chce obchádzať zákon, to interpretuje ako „nedovolenie“ predávania výrobkov na mestskom trhovisku, ale v konečnom dôsledku mesto koná v záujme spotrebiteľa.
Na záver je potrebné uviesť, že mnohí z nás kupujú zeleninu či ovocie na trhovisku vo viere, že ide o „domáci tovar“ a teda zdravší a kvalitnejší od toho, ktorý sa dá kúpiť v hypermarketoch. Preto aj zákonodarca upravuje legislatívu v prospech spotrebiteľa a aj mestu, pri zriadení trhoviska, išlo v prvom rade o to, aby občania mali dostupnosť „domáceho tovaru“.