Prenájom plochy na umiestnenie 24 reklamných tabúľ o veľkosti 2,50 m x 1,10 m na bočnej, ľavej strane objektu Domu kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch, súpisné číslo 965, stojaceho na pozemku registra „C“ KN č. 25, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy.

 

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že správa (inštalácia, odinštalovanie, údržba, kontrola, čistenie) jednotlivých firemných reklamných tabúľ je vykonávaná od roku 2011 prostredníctvom spoločnosti MOON, reklamné štúdio, Martin Lukáč, Štúrova 5/7, Krompachy, IČO: 14375451, s ktorou majú terajší jednotliví nájomcovia uzatvorené osobitné dohody v zmysle nájomných zmlúv. Za účelom efektívnejšieho, účelnejšieho a operatívnejšieho prístupu k umiestňovaniu prípadných nových reklamných tabúľ, resp. k preobsaďovaniu tabúľ je zámerom jednotlivé plochy prenajať terajšiemu správcovi – spoločnosti MOON, reklamné štúdio, Martin Lukáč, Štúrova 5/7, Krompachy, IČO: 14375451, ktorý bude následne ponúkať voľné plochy záujemcom. Nájomná zmluva  bude uzatvorená na 1 rok s právom automatického predĺženia o ďalší rok za nájomné vo výške 30,00 EUR/m2/ročne.

 

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 08.02.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa 08.02.2017