Prenájom výrobných a administratívnych priestorov, ktoré sa nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží v objekte sociálneho podniku – budova so súp.č. 584, stojaca na pozemku C KN 1882/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1.617 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy. Celková výmera prenajímaných priestorov je približne 785,85 m2

 

Prenájom sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu možnosti využiť neobsadené disponibilné priestory objektu sociálneho podniku pre vytvorenie prevádzky výroby nábytku prostredníctvom Centra účelých zariadení (ďalej ako CÚZ) ako štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva vnútra SR s následnou možnosťou vytvorenia pracovných miest minimálne pre 20 ľudí.

V prvej fáze otvorenia prevádzky plánuje CÚZ zamestnať približne 20 osôb z mesta Krompachy a okolia. V prípade potreby navýšenia výrobnej kapacity bude prevádzka rozšírená o ďalšiu pracovnú zmenu. Prevádzka bude zameraná na výrobu kancelárskeho nábytku a kancelárskych setov a hotové produkty budú určené pre rezort Ministerstva vnútra SR v predpokladaných množstvách viac ako 200 zostav mesačne.

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 08.02.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa 08.02.2017