Tento problém je nám známy a odchyt túlavých psov je na území mesta riešený  dlhodobo pričom je potrebné riešiť hneď niekoľko úkonov  súvisiacich so samotným odchytom. V prvom rade je to samotný odchyt psa, ktorý sa vykonáva väčšinou policajtmi mestskej polície s použitím odchytového zariadenia (odchytové oko, narkotizačná tyč a pod.) Po oznámení o túlavom psovi sa tento musí lokalizovať, pričom často je na inom mieste ako bolo pôvodne oznámené a hliadka ho musí vypátrať. Následne na základe jeho veľkosti a správania je zvolený najvhodnejší spôsob odchytu, ktorý je najmä u väčších a agresívnejších jedincov často pomerne komplikovaný. Po úspešnom odchyte je zviera prevezené služobným vozidlom do objektu Mestskej polície, kde je umiestnený do jedného z dvoch kotercov. Následne je prizvaný veterinár a je vykonaná identifikácia majiteľa a jeho vyrozumenie. Vo väčšine prípadov však túlavé zviera nemá identifikačnú známku, ani implantovaný čip.

U takého zvieraťa je po jeho umiestnení vyhlásená relácia v mestskom rozhlase  s popisom zvieraťa, času a miesta odchytu. Bohužiaľ málokedy sa majitelia týchto zvierat ohlásia (zrejme v obave pred uložením pokuty, ktorú však neudeľujeme) a je potrebné riešiť ďalšie úkony. Zviera je v koterci MsP umiestnené niekoľko dní aby mal majiteľ dostatok času zviera si vyzdvihnúť, pričom sú vykonávané aj ďalšie úkony na jeho stotožnenie. Následne je zviera odovzdané odchytovej službe MsP Spišská Nová Ves a to na základe zmluvy č. 2/2012 o odchyte túlavých psov. Zmluva bola uzavretá medzi mestom Spišská Nová Ves ako poskytovateľom služby a mestom Krompachy ako objednávateľom služby dňa 12.01.2012.

Po odovzdaní je zviera prevezené na Stanicu pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi, kde je zviera veterinárne ošetrené a umiestnené do karantény. Celý tento postup je spojený s finančnými nákladmi a to :
1 – jedna hodina odchytu: 5,- €
2 – preprava motorovým vozidlom za jeden km: 0,33 € (20 €)
3 – jeden ks narkotizačná strela – ak je potrebná: 1,70 €
4 – jeden deň opatery zvieraťa: 1,70 € (24 € – karanténne umiestnenie je minimálne 14 dní)
5 – vstupná s výstupná veterinárna prehliadka: 20,- €  (min. 40,- €)

Uvedené poplatky sú pravidelne fakturované spolu s veterinárnou starostlivosťou  a len v základe predstavujú čiastku cca 84,- €. Umiestnené zviera je v tomto zariadení umiestnené do doby zistenia majiteľa alebo do jeho odpredaja záujemcovi, kde táto čiastka sa odráta z celkových nákladov.

Výnimku v umiestnení túlavého zvieraťa tvoria viditeľné choré alebo agresívne jedince, ktoré sú umiestnené do Stanice pre odchyt túlavých zvierat bezprostredne po odchyte.

Výskyt túlavého psa, alebo iného zvieraťa majú občania mesta možnosť oznámiť na tel. čísle MsP Krompachy 0902 772 000, 053 447 2627. V prípade našej neprítomnosti aj na OO PZ Krompachy na tel. čísle 053 447 2333, alebo na MsP Spišská Nová Ves na tel. čísle 053 4411085, ktorá riadi Stanicu pre odchyt túlavých zvierat.

Záverom chceme poprosiť občanov mesta aby vždy pri kúpe zvieraťa zvážili či bude v ich silách sa o toto riadne a dlhodobo starať, taktiež je potrebné zviera zaregistrovať a to nie kvôli poplatku, ale najmä pre prípadne zistenie majiteľa. Často sa stáva, že zviera ujde kvôli nedostatočnému zabezpečeniu a hlavne v tomto období je na príčine nezodpovedné používanie zábavnej pyrotechniky.  

Nie vždy je možné zabezpečiť okamžitý odchyt zvieraťa a to jednak z časových ako aj technických príčin. V každom prípade sa stále snažíme tieto problémy vyriešiť v čo najkratšej dobe tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a majetku občanov.


Mgr. Jozef Kuna, v.r.           
Náčelník Mestskej polície Krompachy