V Y H L A S U J E

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

 

Predmet prenájmu:

 - nebytový priestor č. 202 s výmerou 18 m2 na druhom poschodí v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch

  - nebytový priestor č. 120 s výmerou 24 m2 na prvom poschodí v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch

 

vhodný pre zriadenie kancelárie.

Objekt Domu kultúry, s.č. 965, parcela KN-C 25 je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy.

 

Minimálna požadovaná výška nájomného:

Minimálna výška nájomného je určená v závislosti od účelu využitia, vo výške: 

vo výške 22 € / m2 / rok 

V nájomnom  nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom ( teplo, vodné a stočné, odvod  zrážkovej vody, elektrická energia, odvoz komunálneho odpadu)

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

      1. Vyhlásenie súťaže : 12.12.2016

          Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.

 1. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 28.12.2016, o 12.00 hod.
 2. Doba nájmu sa stanovuje min. na 1 rok, s výpovednou lehotou 3 mesiace.
 3. Nebytové priestory sa ponúkajú každý samostatne.
 4. Nebytový priestor sa prenajíma výlučne pre účely zriadenia kancelárie.
 5. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby .
 6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:
  • označenie navrhovateľa,
  • číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena nájomného,
  • špecifikácia nebytového priestoru (č. 120 resp č. 202)
  • návrh musí byť podpísaný a datovaný,
  • súhlas s podmienkami súťaže. 
 1. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra (obchodného resp. živnostenského) nie staršieho ako 3 mesiace.
 2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na každý nebytový priestor. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 3. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t. j. do dňa 28. decembra 2016, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
 4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
 5. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
 6. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.
 7. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia prenájmu primátorom mesta víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
 8. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
 9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

          Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola  vyhlásená.

 1. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja Erika Balážová, tel. 053/4192229
 2. Obhliadku nebytového priestoru zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore Marta Slovinská, tel. 053/4192225.
 3. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka a účel využitia.

 

Miesto predkladania návrhov

 Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

 

Mestský úrad v Krompachoch

Námestie slobody č. 1

053 42 Krompachy

s viditeľným označením – textom:

 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM NP č. 202“

 resp.

 „NEOTVÁRAŤ – OVS – NÁJOM NP č. 120“

 Vyhodnotenie návrhov

 1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
 2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
 3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

  

                                                         Ing. Iveta Rušinová v.r.
                                                           primátorka mesta 

 

V Krompachoch, 7.12.2016