V Y H L A S U J E

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:

Predmet prenájmu:

- výrobná hala v Hnedom priemyselnom parku, súpisné číslo 1360, stojaca na parcele C-KN 1887/12,

- pozemok zastavaný výrobnou halou - parcela registra „C“ KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3.513 m2 + príslušenstvo (privedené inžinierske siete)

 (→ lokalizácia GoogleStreetViewklikni tu ←)

Územie v ktorom sa nachádza nový priemyselný park je v priemyselnej časti Krompách mimo zástavby obytných domov na Hornádskej ulici v Krompachoch.

Minimálna požadovaná výška nájomného:

Minimálna výška nájomného je určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíková č. 2, Košice vo výške:

  • výrobná hala (vrátane zastavanej plochy): 5,30 EUR / m2 / rok 

 Doba nájmu:

  • nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže : 26.02.2017

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v periodickej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 10.04.2017 o 12.00 hod.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré nemajú žiadne finančné záväzky voči mestu.

4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:

     a) označenie navrhovateľa, 

     b) číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena nájomného,

     c) účel využitia výrobnej haly,

     d) spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred (12 mesiacov), štvrťročne vopred (3 mesiace), 10 rokov vopred (120 mesiacov),

     e) počet plánovaných vytvorených pracovných miest do 31.12.2019, ktorý nesmie byť nižší ako 48 nových pracovných miest, a to v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorili Mesto Krompachy a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 13.7.2010, v znení všetkých jej zmien a dodatkov (ďalej ako „zmluva o NFP“), a ktorá je zverejnená na webovej stránke mesta Krompachy.

     f) záväzok nájomcu preinvestovať v prenajatej hale, najneskôr do 31.12.2019, objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 1.500.000,00 EUR.

     g) návrh musí byť podpísaný a datovaný,

     h) súhlas s podmienkami súťaže, 

     i) vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými podstatnými obsahovými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

               I. nájomca nie je oprávnený meniť účel využitia výrobnej haly danej projektom – ľahká alebo stredne ťažká výroba alebo montáž. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo prenajímateľa odstúpiť od nájomnej zmluvy.

               II. podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení nájomného v lehote do 30 dní od termínu jeho splatnosti.

               III. Záväzok nájomcu vytvoriť a udržať nové pracovné miesta a preinvestovať finančné prostriedky, v súlade s návrhom.

               IV. V prípade porušenia povinnosti nájomcu vytvoriť a udržať pracovné miesta alebo preinvestovať dohodnutý objem finančných prostriedkov, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a nájomcovi budú pre porušenie týchto povinností nájomcu, uložené sankcie dohodnuté v nájomnej zmluve.

               V. V prípade, ak z dôvodu porušenia povinnosti nájomcu vytvoriť a udržať pracovné miesta alebo preinvestovať dohodnutý objem finančných prostriedkov, búdu prenajímateľovi uložené sankcie, alebo ak bude prenajímateľ povinný vrátiť finančné prostriedky udelené na základe zmluvy o NFP z dôvodu, že nájomca porušil povinnosť vytvoriť a udržať pracovné miesta alebo preinvestovať dohodnutý objem finančných prostriedkov, zaväzuje sa nájomca uhradiť prenajímateľovi sumu, ktorú musel prenajímateľ na základe zmluvy o NFP vrátiť/zaplatiť poskytovateľovi alebo inej oprávnenej osobe.

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a podnikateľov bude výpis z príslušného registra nie staršieho ako 3 mesiace.

6. Navrhovateľ môže predložiť jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú tieto návrhy zo súťaže vylúčené.

7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, j. do dňa 10.04.2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže, písomne oboznámi všetkých účastníkov o výsledku súťaže.

10. V prípade, že do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov, nedôjde k dohode medzi Mestom Krompachy a víťazom súťaže o obsahu nájomnej zmluvy, víťaz stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy a predmet nájmu bude ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov, pokiaľ Mesto Krompachy neurčí, že víťaz nárok na uzavretie nájomnej zmluvy nestráca.

11. Nájomná zmluva podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy do 15 dní odo dňa jej schválenia mestským zastupiteľstvom, stráca oprávnená osoba nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy. V takom prípade bude predmet nájmu ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. rozvoja, tel. 053/4192229, resp. Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a reg. rozvoja, tel. 053/4192228.

15. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú:

- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019 – váha kritéria 70 bodov

- cena celkom za ročný nájom – váha kritéria 30 bodov

 

Miesto predkladania návrhov:

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

 

Mestský úrad Krompachy

Námestie slobody č. 1

053 42 Krompachy

s viditeľným označením – textom:

 „NEOTVÁRAŤ – NÁJOM VÝROBNEJ HALY HPP“

 Vyhodnotenie návrhov:

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

 

V Krompachoch dňa 22.02.2017

 

Ing. Iveta Rušinová v.r.
primátorka mesta