V Y H L A S U J E

 

obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy.

 

voľný jednoizbový byt č. 1 na prízemí

v bytovom dome na ul. Hlavná 952/35 v Krompachoch,

(bývalá Charita)

 (→ lokalizácia GoogleStreetViewklikni tu ←)

 

Predmetom predaja je byt č. 1 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č. 952 na parcele C-KN 2970 vo veľkosti 4079/103182  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku na ktorom je bytový dom postavený vo veľkosti  4079/103182.

Byt je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1633 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2970.

 • Minimálna požadovaná kúpna cena:

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byt ponúka na predaj je stanovená v celkovej výške 4.500,00 EUR.

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 78/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom Hanulom, Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves je vo výške 7.000,00 EUR.

 

 • Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
 1. Vyhlásenie súťaže : 07.11.2016

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.

 1. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 05.12.2016, o 12.00 hod.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby.
 3. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, tel. kontakt navrhovateľa,
  2. špecifikácia nehnuteľnosti – predmetu predaja (byt č. 1 na prízemí, Hlavná 35)
  3. číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna požadovaná kúpna cena (t.j. 4.500 €),
  4. spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
  5. návrh musí byť podpísaný a datovaný,
  6. súhlas s podmienkami súťaže,
  7. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním navrhnutú cenu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže trvá na nasledovných podmienkach:
 5. v kúpnej zmluve bude zapracovaná podmienka, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyhlasovateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
 6. v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,
 7. náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti v plnej výške bude znášať kupujúci.
 8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, j. do dňa 05. decembra 2016, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
 10. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
 11. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja v mestskom zastupiteľstve.
 12. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta Krompachy.
 13. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže Mestským zastupiteľstvom mesta Krompachy. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
 14. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
 15. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená.

 1. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
  1. súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
  2. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
  3. súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna cena
 2. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja Erika Balážová, tel. 053/4192229, 0918324799, resp. referent oddelenia majetku Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228
 3. Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore Mestský úrad – Ing.Erika Balážová, tel. 053/4192229, 0918324799, resp. Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228.
 4. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.

 

 • Miesto predkladania návrhov

 Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad v Krompachoch

Námestie slobody č. 1

053 42 Krompachy

s viditeľným označením – textom:

 „NEOTVÁRAŤ – OVS – byt HLAVNÁ č. 35“

 

 

 • Vyhodnotenie návrhov
 1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
 2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
 3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.                                                        

V Krompachoch, dňa 26.10.2016

 

Ing. Iveta Rušinová v.r.

     primátorka mesta