Mesto Krompachy podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o EIA“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení strategického dokumentu obstarávateľa:

Košický samosprávny kraj
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022.
Predmetné oznámenie bolo doručené na tunajší úrad dňa 01. 09. 2016.

 

Oznámenie je zverejnené a sprístupnené na Mestskom úrade v Krompachoch /č.d. 3/, na úradnej tabuli mesta a webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-sociacialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1


Do záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

Zverejnené na úradnej tabuli mesta:
od 06. 09. 2016