V Y H L A S U J E
 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy:
 

stavebný pozemok – parcela C-KN 896/4, ostatné plochy s výmerou 529 m

 • stavebný pozemok sa nachádza na Kúpeľnej ulici v Krompachoch (pod objektom detskej ozdravovne).
  Parcela vznikla rozdelením parcely C-KN 896/2, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy na základe geometrického plánu č. 67/2015 zo dňa 25.9.2015, vyhotoveného geodetom Štefanom Gondom, geodetom.
   
   
  Minimálna požadovaná kúpna cena:
  Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka stavebný pozemok na predaj je stanovená vo výške 10,00 €/m
   
   
   Podmienky verejnej obchodnej súťaže je možné stiahnúť v dolnej časti web stránky.